Memorandum Hpf A & O

Algemeen
In deze notitie wordt ingegaan op ondermeer het doel en de werkwijze van de Stichting Huurdersplatform Amerongen & Omstreken, afgekort Hpf A & O (huurdersorganisatie).

Vertegenwoordiging
Hpf A & O is op 31-03-2016 statutair vastgesteld. Het betreft de dorpen Amerongen, Maarn, Maarsbergen en Achterberg . Deze stichting kwam voort uit de Stichting Huurdersplatform Amerongen en betrof de toenmalige gemeente Amerongen. Dit vond plaats op 15-09-2009.

Volgens de gegevens per 01-01-2019 betreft het in totaal 594 vhe (verhuureenheden), gelegen in de dorpen Amerongen (536 vhe), Maarn (55 vhe), Overberg (2 vhe) en Leersum (1 vhe). De dorpen zijn gelegen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH).

Het bestuur, dat namens de huurders optreedt, bestaat uit de voorzitter dhr. Martijn Cappenberg, penningmeester Arie Kooijman, secretaris Glen van Gene en lid mevr. Corryanne Kierkels. Zij houdt kantoor aan Menorapad 21a, 3958 XZ Amerongen.

De geaardheid van personen in welke vorm dan ook zal geen rol spelen bij het doen en laten van genoemde stichting.

Doel
De stichting heeft als doel: het behartigen van de belangen van huurders van de te Rhenen gevestigde Stichting Rhenam Wonen (RW), de verhuurder.

Thans houdt het bestuur van genoemde stichting zich actief bezig met de thema’s leefbaarheid en veiligheid.

De stichting streeft een eigen identiteit na.

Daarnaast is de stichting een groot voorstander van de organisatievorm bewonerscommissie.

Het uitreiken van de prijs “Beste huurder”van het afgelopen jaar. Deze prijs wordt sinds enige tijd uitgereikt aan die huurder die naast het normaal betalen van de huurder sociaal actief is.

Werkwijze
In het document Samenwerkingsovereenkomst d.d. 22-07-2016 is op basis van geldende wettelijke documenten de werkwijze van Hpf A & O vastgelegd. Deze overeenkomst heeft tot doel om de samenwerking, communicatie en gelijkwaardig overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie zo goed mogelijk te laten verlopen.

De procedures, die in genoemd document worden genoemd, zullen in verband met naspeurbaarheid schriftelijk worden afgehandeld, dat wil zeggen officiële correspondentie naast overige vormen van contact.

Communicatie
Elke tweede woensdag van de maand komt het bestuur bijeen. Dit overleg wordt gehouden op ons kantoor en wel van 19.30 – 20.30 uur. De huurder is dan van harte welkom. Hier wordt sporadisch van gebruik gemaakt.

Daarnaast kan de huurder via de website van Rhenam Wonen ons bereiken. Sinds kort zijn een aantal e-mailadressen van huurders bij ons bekend.

In het publieksjaarverslag uit 2017 is onze zienswijze opgenomen. Dit verslag dient elke huurder kennis van te kunnen nemen.

Overleg
 Hpf A & O streeft naar de volgende overlegsituaties:

 • 12 x per jaar overleg bestuur;
 • 4 x per jaar regulier overleg met directeur/bestuurder Rhenam Wonen;
 • 2 x per jaar overleg met huurderscommissarissen Rhenam Wonen;
 • 1 x per jaar informatieavond met huurders;
 • 1 x per jaar overleg met wethouder wonen GUH;
 • 1 x per jaar overleg met bewonerscommissies Allemanswaard en Bentinckhof.

Amerongen, 01-06-2020.

Bestuur Hpf A & O

Van links naar rechts Corryanne Kierkels, Arie Kooijman en Martijn Cappenberg (Glen van Gene ontbreekt op de foto).

Info
Voor vragen of informatie kunt u bellen naar voorzitter Martijn Cappenberg (0343) 454105

Spreekuur
Daarnaast houdt de Stichting Huurdersplatform een spreekuur, waar huurders terecht kunnen met hun vragen of opmerkingen.

Wanneer: elke tweede woensdag.van de maand
Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Menorapad 21A

Het motto is “uw mening telt bij ons”.

Nieuws van de Stichting Huurdersplatform

Samen aan de slag voor meer betaalbare en duurzame woningen

Elk jaar op 1 juli krijgen huurdersorganisatie en de gemeente van de woningcorporaties een (verplicht) overzicht van hun plannen, die moeten bijdragen aan het  woonbeleid van de gemeente. Dit wordt ‘het bod’ genoemd. Tegelijk met dit  bod, gaat de woningcorporatie ook in overleg met de gemeente en de huurdersorganisaties om tot prestatieafspraken te komen. In prestatieafspraken leggen de woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisaties vast wat de betrokken partijen gaan doen voor het aanbod van meer betaalbare en duurzame woningen in de gemeente.  Deze  prestatieafspraken moeten door de woningcorporaties uiterlijk 15 december ingediend worden bij de Minister Wonen& Rijksdienst.

De gemeente en de huurdersorganisaties hebben  onlangs het bod voor 2018 ontvangen van de Federatie (Heuvelrug Wonen, Rhenam  Wonen en Woningbouwvereniging Maarn) met het verzoek om een reactie te geven.

In het bod staat een overzicht van de activiteiten, acties en maatregelen, verdeeld over vijf thema’s waarmee corporaties in 2018 (en daarna) aan de slag gaan. Om een idee te krijgen bij de afspraken, volgen hier per thema enkele voorbeelden:

 • Bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep; voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen en nieuwbouw huurwoningen.
 • Duurzaamheid; de verduurzaming van de voorraad sociale huurwoningen en de inzet van een energiecoach.
 • Huisvesting specifiek groepen: aanbod van passende huisvesting voor senioren,  mensen uit diverse zorginstellingen, gehandicapten en jongeren uit de jeugdzorg, met zorg en begeleiding op basis van maatwerk.
 • Leefbaarheid: wat is er nog om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en wat kunnen hierover met elkaar afspreken?
 • Wonen & Zorg: signalering en voorkomen van problemen op het gebied van financiën, overlast, zelfstandig wonen en leven en aanbod van wonen, zorg en welzijn.

Het volledige bod van 2018 op de Woonvisie van de Federatie kunt u hier vinden.

Collectieve korting op Ziektekostenverzekering

Huurdersvoordeel.nl is een initiatief van Stichting Nationaal Huurders Collectief en komt op voor de belangen van huurders op het gebied van zorg, welzijn en veilig wonen. Huurdersvoordeel.nl heeft afspraken gemaakt met VGZ en Menzis voor een collectieve korting op de ziektekostenverzekering. Deze ziektekostenverzekering blijkt veelal goedkoper. De berekening van uw eventuele besparingen vindt u terug op website www.huurdersvoordeel.nl

Prestatieafspraken Utrechtse Heuvelrug getekend!
Ook voor de Utrechtse Heuvelrug zijn de prestatieafspraken getekend. Ondertekenaars zijn de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn en de huurdersorganisaties Huurdersplatform Amerongen en Omstreken, Huurdersvereniging Maarn en Maarsbergen en Huurderscollectief Heuvelrug Wonen. De afspraken zijn een goede basis om gezamenlijk te werken aan voldoende passende en duurzame sociale huurwoningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Wat zijn prestatieafspraken?
Woningcorporaties makel elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet 2015. De prestatieafspraken gaan in op vijf thema's:

 • betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen
 • duurzaamheid
 • huisvesting en specifieke doelgroepen
 • wonen en zorg


Addendum2020 op Prestatieafspraken 2019-2024

 

13 februari 2020, Rhenam Wonen sluit met huurdersorganisaties akkoord over meerjaren huurprijsbeleid
Rhenam Wonen maakt zich sterk voor betaalbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Dat doen wij samen met de Stichting Huurdersorganisatie REA en Stichting Huurdersplatform Amerongen & Omstreken. Beide huurdersorganisaties hebben Rhenam Wonen gevraagd om meerjarenafspraken te maken over het huurprijsbeleid. Zo wordt de voorspelbaarheid van de jaarlijkse huurverhoging vergroot.

In de meerjarenafspraken, die gelden voor de periode 2020 – 2023, gaan wij uit van een inflatievolgende huurverhoging. Dit sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in 2018 hebben ondertekend. De huurdersorganisaties vroegen een matiging bij een oplopende inflatie, omdat de mensen met de laagste inkomens onder die omstandigheden altijd het minst gecompenseerd worden. In onderling overleg zijn wij op het volgende uitgekomen: op het moment dat de inflatie tussen de 2,6% en 2,1% ligt, stelt Rhenam Wonen de huurverhoging vast op 2,1%. Mocht de financiële continuïteit van Rhenam Wonen in het geding komen of de inflatie boven 2,6% uitkomen, dan gaan wij als partijen met elkaar in gesprek over de te hanteren huurverhoging.

In 2020 hebben onze huurders van woningen met een huurprijs tot maximaal € 737,14 direct profijt van de meerjarenafspraken. De huurverhoging voor 2020 is namelijk vastgesteld op 2,1%, terwijl de inflatie uitkomt op 2,6%.

Daarnaast hebben wij als partijen afgesproken, dat er geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. De woning is voor ons het uitgangspunt voor de huurprijs, niet het inkomen van de huurder. Voor huurders waarvan het inkomen relatief laag is ten opzichte van de huurprijs past Rhenam Wonen – op aanvraag - maatwerk toe.

De meerjarenafspraken worden in 2022 geëvalueerd.

 

29 juni 2020, Glen van Gene beste huurder van het jaar; seizoen 2018-2019
Glen is sinds 1977 huurder en woonachtig in Maarn. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Hij is sociaal actief en als vrijwilliger, collectant, organisator van wandelingen en als scheidsrechter. Daarnaast heeft hij zitting in een inwonerspanel van GUH. Momenteel is hij bezig om de bermen in Maarn om te vormen voor meer insechten en vlinders.

22 juni 2021, Prestatieafspraken
Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt op grond van de Woningwet 2015 jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties. Met de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn, samen de Federatie, en hun huurdersorganisaties zijn voor de periode 2019–2024 meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Voor 2021 hebben partijen samen een addendum opgesteld, als aanvulling en actualisering van de thema’s van de prestatieafspraken 2019-2024.

Uitgangspunt voor de prestatieafspraken is het belang van samenwerking tussen partijen om met elkaar tot plannen te komen voor het jaarlijks uit te voeren woningbeleid. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd hoe partijen elkaar kunnen helpen om goed wonen voor de doelgroepen van de woningcorporaties en daarmee een groot deel van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te realiseren. De kern van de prestatieafspraken gaat daarbij dan ook verder dan alleen de beschikbaarheid van betaalbare grond. De prestatieafspraken gaan ook over de bestaande woningvoorraad. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en het thema wonen en zorg.

Addendum 2021 op Prestatieafspraken 2019-2024

 

NIEUWSBRIEVEN
Nieuwsbrief no. 2 , juli 2021

Nieuwsbrief no. 3, oktober 2021