In 2014 heeft Rhenam Wonen een oproep geplaatst om onze huurdersorganisatie REA weer nieuw leven in te blazen. Hierop hebben wij veel respons ontvangen en eind 2014 zijn de bestuursleden benoemd.

Dagelijks bestuur:                                                     

 • Ton de Weerd (voorzitter) 
 • Han den Ouden (secretaris)
 • Wil Otte (bestuurslid)
 • Paul Groothedde (beoogd bestuurslid)

 

Alle vier de bestuursleden huren een woning van ons en zijn ervaren mensen uit de Rhenense vrijwilligerswereld. Ze hebben verschillende maatschappelijke achtergronden en vullen elkaar daardoor goed aan. Het is bedoeling dat ze het algemene belang van alle huurders behartigen. Zij komen onder andere op voor goede en betaalbare woningen en een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Ieder jaar maken zij daarover prestatieafspraken met de gemeente en met Rhenam Wonen. De REA is nog op zoek naar versterking. Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op via onderstaand mailadres. 

De REA is niet bedoeld voor het doorgeven van klachten. Daarvoor kunt u zoals gebruikelijk terecht bij Rhenam Wonen. Ze kunnen u natuurlijk wel adviseren hoe u zaken rond huren en wonen kunt aanpakken.

Contact
Wilt u meer informatie of contact, mail dan met HuurdersOrgREA@hotmail.com.

 

Nieuws:

13 februari 2020,  Rhenam Wonen sluit met huurdersorganisaties akkoord over meerjaren huurprijsbeleid
Rhenam Wonen maakt zich sterk voor betaalbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Dat doen wij samen met de Stichting Huurdersorganisatie REA en Stichting Huurdersplatform Amerongen & Omstreken. Beide huurdersorganisaties hebben Rhenam Wonen gevraagd om meerjarenafspraken te maken over het huurprijsbeleid. Zo wordt de voorspelbaarheid van de jaarlijkse huurverhoging vergroot.

In de meerjarenafspraken, die gelden voor de periode 2020 – 2023, gaan wij uit van een inflatievolgende huurverhoging. Dit sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in 2018 hebben ondertekend. De huurdersorganisaties vroegen een matiging bij een oplopende inflatie, omdat de mensen met de laagste inkomens onder die omstandigheden altijd het minst gecompenseerd worden. In onderling overleg zijn wij op het volgende uitgekomen: op het moment dat de inflatie tussen de 2,6% en 2,1% ligt, stelt Rhenam Wonen de huurverhoging vast op 2,1%. Mocht de financiële continuïteit van Rhenam Wonen in het geding komen of de inflatie boven 2,6% uitkomen, dan gaan wij als partijen met elkaar in gesprek over de te hanteren huurverhoging.

In 2020 hebben onze huurders van woningen met een huurprijs tot maximaal € 737,14 direct profijt van de meerjarenafspraken. De huurverhoging voor 2020 is namelijk vastgesteld op 2,1%, terwijl de inflatie uitkomt op 2,6%.

Daarnaast hebben wij als partijen afgesproken, dat er geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. De woning is voor ons het uitgangspunt voor de huurprijs, niet het inkomen van de huurder. Voor huurders waarvan het inkomen relatief laag is ten opzichte van de huurprijs past Rhenam Wonen – op aanvraag - maatwerk toe.

De meerjarenafspraken worden in 2022 geëvalueerd.

 

10 december 2020, Prestatieafspraken Rhenen 2021 getekend.

Dit gebeurde door de gemeente Rhenen en woningcorporatie Rhenam Wonen samen met de huurdersvertegenwoordigers REA. In de prestatieafspraken staan afspraken over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, de betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Voldoende betaalbare sociale huurwoningen
Belangrijk onderwerp van deze prestatieafspraken is de wens voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de laagste inkomens. Rhenam Wonen heeft plannen voor nieuwbouw in Vogelenzang en de Lijsterberg. Verder wil zij extra woningen bouwen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Afgesproken is dat de gemeente samen met Rhenam actief op zoek gaat naar geschikte bouwlocaties voor sociale woningbouw.

Onderzoek naar woningbehoefte
Binnen de Foodvalley is er steeds meer vraag naar extra woonruimte. De gemeente, Rhenam en REA willen begin 2021 samen onderzoeken hoeveel sociale huurwoningen er in Rhenen nodig zijn.  Daarbij wordt ook gekeken naar de behoefte aan woonvormen in combinatie met zorg.

Verduurzamen van woningen
Rhenam heeft de afgelopen jaren al een mooie start gemaakt met het energiezuiniger maken van haar woningen. Ook in 2021 gaat zij hier mee verder. In de prestatieafspraken is afgesproken dat de gemeente en Rhenam volgend jaar samen een plan maken hoe de gemeente in de toekomst aardgasvrij kan worden.

Voorzieningenwijzer
Verder is afgesproken dat de gemeente de inzet van De Voorzieningenwijzer gaat onderzoeken. De Voorzieningenwijzer is een computerprogramma met daarin alle gemeentelijke regelingen, zorgverzekeringen en toeslagen. Met hulp van dit programma kan het gebruik van de verschillende toeslagen door huurders verbeterd worden. Dit kan zorgen voor betere betaalbaarheid van het wonen en leven.

Op de foto van links naar rechts: Pieter Thoben (directeur-bestuurder Rhenam Wonen), Ton de Weerd (voorzitter REA) en Barth van Eeten (wethouder gemeente Rhenen).

De partijen maken zich onder andere hard voor:

 • voldoende, betaalbare sociale huurwoningen door een uitbreiding van de kernvoorraad van Rhenam Wonen;
 • verduurzaming van woningen, zodat de woonlasten van huurders dalen en de kwaliteit van de woningen verder verbetert;
 • goede leefkwaliteit van de buurten en kernen van Rhenen;
 • mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

 

14 december 2021, Gemeente, Rhenam Wonen en huurdersorganisatie Rhenam zetten afspraken op papier

Op 14 december hebben de gemeente Rhenen en woningcorporatie Rhenam Wonen samen met de huudersorganisatie REA de prestatieafspraken 2022-2024 getekend. In deze prestatieafspraken hebben de gemeente en Rhenam afspraken op papier gezet om de sociale investeringen te verbeteren en uit te voeren. Hieronder staan ​​de 11 punten die in 2022 prioriteit krijgen.

Van links naar rechts Ton de Weerd (voorzitter REA, Barth van Eeten (wethouder) en Karel Boonen (directeur-bestuurder Rhenam)

Het bouwen van meer woningen
1.  De gemeente benoemt in 2022 twee nieuwe locaties voor sociale huurwoningen. er meer in de jaren weer sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.
2.  42 appartementen in Vogelenzang worden afgemaakt (in 2022) en 20 appartementen aan de Lijsterberg (QI 2023). Er wordt ook onderzoek gedaan naar de koop van 41 woningen van Mooiland.
3.  In 2022 begint het participatietraject voor een toekomstvisie voor de Dr. Wallerstraat.
4 . In 2022 zal worden gemaakt om een ​​toekomstvisie voor de Rijksstraatweg te maken.

Zorgen voor betaalbaar wonen
5.  Voor Rhenam heeft het uitbreiden van de sociale huurwoningvoorraad voorrang. Maar Rhenam onderzoekt zij ook middenhuurwoningen kan toevoegen.
6.  De gemeente heeft een inspanningsverplichting om inwoners met financiële problemen te helpen. Hier blijft de gemeente zich aan houden. 

Investeren in duurzame woningen
7.  In 2022 worden woningen duurzamer gemaakt in deze omgeving: Acacialaan, Berkenlaan, Verlengde Acacialaan, Van Suylenplein, Ds. Bergweg, Lindelaan, Akeleiplantsoen, Klaproosstraat en Korenbloemstraat. 
8.  In 2022 gaat de gemeente samen met inwoners in Achterberg en Remmerden meedenken hoe duurzame woningen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld deur beter isoleren en aanbrengen van zonnepanelen. 

Rijksprioriteit 4 – Zorgen voor wonen met zorg 
9.  In 2022 wordt er gewerkt aan een plan voor Wonen met Zorg. Een voorbeeld hiervan zijn hofjeswoningen voor ouderen die samen wonen.

Rijksprioriteit 5 – Een plaats om te wonen voor spoedzoekers
10.  De gemeente en Rhenam gaan zoeken naar creatieve oplossingen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. 

Rijksprioriteit 6 - Investeren in leefbaarheid
11.  De gemeente en Rhenam gaan samen naar oplossingen voor de problemen rondom afval aan de dr. Wallerstraat en de Lijsterberg. De gemeente verwerkt de leiding.

De gemeente, Rhenam en de huurdersorganisatie REA besproken per jaar hoe het gaat met de afspraken. Op basis daarvan bekijken ze of er extra afspraken nodig zijn. Van dat het nodig is om afspraken aan te passagier te maken. 

Wat zijn prestatieafspraken?

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet 2015. De prestatieafspraken voor de gemeenten Rhenen gaan in op vier thema’s:

 1. betaalbaarheid & bereikbaarheid;
 2. kwaliteit & duurzaamheid;
 3. huisvesting specifieke doelgroepen;
 4. wonen & zorg.