Governancecode

Governancecode Woningcorporaties
De Governancecode Woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. De code is in juni 2006 opgesteld door een onafhankelijke deskundige Commissie, in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en geactualiseerd in 2011.

In de Governancecode wordt uitgegaan van het "Pas toe of leg uit"-principe. Dat wil zeggen dat corporaties in hun jaarverslag gemotiveerd uitleggen of en zo ja in hoeverre en waarom zij afwijken van de bepalingen van de code. Gemotiveerd afwijken van de code levert betere best practices op: een corporatie maakt eigen, betere keuzes omdat de omstandigheden in haar situatie daarom vragen.

Best practice bepalingen volgens de Governancecode Woningcorporaties
In de Best Practices bepalingen kunt u lezen op welke manier bij Rhenam Wonen de Governancecode wordt toegepast. Hieronder wordt dit document aangeduid met "Governancecode".

Integriteitscode 
In de Best practice bepalingen leest u dat Rhenam Wonen als instrument van het interne risicobeheersings- en controlesysteem onder andere de Integriteitscode hanteert. Deze integriteitscode is van toepassing op alle medewerkers in loondienst van Rhenam Wonen, de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen.

Klokkenluidersregeling 
In de Best practice bepalingen is verder bepaald dat er een Klokkenluidersregeling is. Deze regeling beschrijft hoe een werknemer van Rhenam Wonen om moet gaan met het vermoeden van een misstand.

Reglement voor de Raad van Commissarissen
In het Reglement voor de Raad van Commissarissen en het daaruit vloeiende BTiV dienen reglementen in lijn te worden gebracht met de wettelijke bepalingen. Door het aanpassen van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn wij compliant aan de wet- en regelgeving en aan de Aedescode. In het Reglement van de Raad van Commissarissen wordt uitwerking gegeven aan de wettelijke en statutaire positie van de RvC van Rhenam Wonen. In de Best practice bepalingen leest u meer over dit onderwerp. 

Profielschets Raad van Commissarissen
Dit profiel wordt gebruikt bij het vervullen van vacatures en bij de jaarlijkse discussie binnen de RvC over het eigen functioneren.

Reglement voor het Bestuur
Door het opstellen van het reglement van het Bestuur zijn wij compliant aan de wet- en regelgeving en aan de Aedescode.